• 48 629 40 93
  • info@kancelaria.mail.pl

Kancelaria oferuje stałą obsługę spółek prawa handlowego

oraz innych form prowadzenia działalność gospodarczejReprezentujemy klientów w sporach sądowych we wszystkich instancjach

przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,a także przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałami


Umów spotkanie

48 629 40 93

Wyślij zapytanie

e-mail

Serdecznie

zapraszamy

Kancelaria

Kancelaria powstała z pasji do analizy problemów i sporów powstałych na gruncie stosowania prawa. Działalności prowadzimy nieprzerwanie od 2001 roku. W ciągu kilkunastu lat działalności Nasza Kancelaria zdobyła uznanie wśród klientów i znaczącą pozycję na lokalnym rynku usług prawniczych. Początkowo funkcjonowała jako Kancelaria jednoosobowa, jednakże stałe rozszerzanie świadczonych usług i coraz większe zainteresowanie ze strony klientów spowodowały konieczność zatrudnienia pracowników i wdrożenia nowoczesnych technik pracy. Aktualnie w Kancelarii na stałe pracuje zespól radców prawnych oraz aplikanci radcowscy i asystenci. Stale rozwijająca się działalność Kancelarii, współpraca z rożnymi podmiotami, wpływa na rozwój kancelarii oraz jej zespołu. Członkowie zespołu w ramach rozwoju swojej wiedzy wyspecjalizowali się w obrębie poszczególnych dziedzin prawa, rozwijając przede wszystkim doświadczenie oraz wiedzę praktyczną z konkretnych dziedzin prawa. Ten rozwój poszczególnych członków zespołu Kancelarii pozwala na wprowadzanie dla Naszych klientów nowoczesnych rozwiązań w zakresie ich przedsięwzięć gospodarczych oraz umożliwia im prawidłowe i nieskrępowane działanie w ramach rynku na którym prowadzą działalność gospodarczą lub pracują. Celem nadrzędnym dla Naszej Kancelarii jest umożliwienie Naszym Klientom prawidłowego wykorzystania ich zdolności i potencjału, który następnie Nasz zespół wdraża w rożnego rodzaju rozwiązania prawne.

Specjalizacja

W czym możemy Ci pomóc?

Prawo Rodzinne

Zajmujemy się kompleksowym rozwiązywaniem problemów na gruncie prawa rodzinnego z uwzględnieniem regulacji prawnych, ale również mając na uwadze delikatny charakter prowadzonych spraw w zakresie rozwodów, alimentów, kontaktów z dziećmi, zabezpieczania roszczeń oraz ich ewentualnej egzekucji. Prowadzimy także sprawy związane z ubezwłasnowolnieniem i doradzamy w sprawach wpadkowych w zakresie zarządu majątkiem dzieci m.in. przy sprawach dotyczących spadków.

Prawo Cywilne

W toku prowadzonej działalności zajmowaliśmy się szeregiem spraw z zakresu prawa cywilnego dotyczących kodeksowych i pozakodeksowych umów m.in. dotyczących pożyczek, leasingu, najmu, dzierżawy, modernizacji i adaptacji lokali, komercjalizacji nieruchomości, podziału majątku i zniesienia współwłasności z rozliczeniem nakładów, zarządu współwłasnością, zasiedzeń, spraw związanych z naruszeniem posiadania, immisjami (m.in. dotyczącymi nadmiernego hałasu ze strony nieruchomości sąsiednich). Prowadzimy sprawy od wstępnego doradztwa prawnego, ewentualnych negocjacji i pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, aż po postępowania sądowe i egzekucję.

Prawo Gospodarcze

W ramach bieżącego nadzoru prawnego zajmujemy się obsługą korporacyjną spółek, w tym w zakresie obsługi zarządu, problematyki zakładowego prawa pracy, związków zawodowych, działalności koncesjonowanej, działalności regulowanej i kontroli firmowych. Prowadzimy negocjacje i analizujemy umowy oraz porozumienia, opracowujemy uchwały i regulaminy. W razie potrzeby prowadzimy sprawy przed sądami i urzędami. Doradzamy również w zakresie zakładania spółek, wyjaśniamy zasady ich funkcjonowania z uwzględnieniem założeń dla prowadzonej działalności i przygotowujemy konieczną dokumentację – także w zakresie przekształceń.

Prawo Upadłościowe

Posiadamy doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń po ogłoszeniu upadłości i jej wpływu na stosunki prawne. W toku naszej działalności współpracujemy także z syndykami w zakresie zagadnień prawnych związanych z postępowaniem. Doradzamy również podmiotom w trudnej sytuacji finansowej, wyjaśniając prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa i skutki prawne podejmowanych działań w warunkach grożącej niewypłacalności.

Prawo Mieszkaniowe

Wyjaśniamy prawne aspekty ustawowych regulacji dotyczących najmu na cele mieszkaniowe, wskazując regulacje prawne, które mają moc bezwzględnie obowiązującą niezależnie od ich zawarcia w umowie lub uregulowania w sposób niezgodny z ustawą. Prawo mieszkaniowe jest specyficzną gałęzią prawa prywatnego z uwagi na szeroki zakres jej ustawowego uregulowania.

Prawo Spółdzielcze i wspólnoty

W ramach prowadzonej działalności doradzamy w zakresie regulacji dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną, problematyką uchwał, praw i obowiązków, bieżącego funkcjonowania wraz z tworzeniem regulaminów, ale także dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz zagadnień prawnych związanych z remontami i modernizacją nieruchomości wspólnych. Specjalizujemy się również w prawie spółdzielczym, a zwłaszcza w problematyce związanej z działalnością spółdzielni mieszkaniowych, ich zarządem oraz prawami członków spółdzielni.

Prawo Administracyjne

Pomagamy osobom fizycznym w zakresie ich reprezentacji przez urzędami, organami i sądami administracyjnymi. W toku wieloletniej obsługi podmiotów państwowych i samorządowych zajmowaliśmy się całościowym nadzorem w ramach funkcjonowania tych jednostek zgodnie ze sformalizowanymi procedurami, uwzględniając szczególne regulacje dotyczące dołożenia wzmożonej staranności w zarządzie. Opracowujemy uchwały, regulaminy, opiniujemy decyzje i weryfikujemy stosowane procedury.

Odszkodowania

Poprowadzimy Twoją sprawę od analizy przedstawionego zdarzenia, przez polubowne sposoby rozwiązania problemu aż po ewentualne postępowanie sądowe i egzekucję.

Inwestycje budowlane

Duże projekty związane z szeregiem specjalistycznych zagadnień tworzą skomplikowaną strukturę wzajemnie zazębiających się mechanizmów, praw i obowiązków oraz wymagają bieżącego reagowania na pojawiające się problemy w ramach faktycznego wykonawstwa, w szczególności dotyczących budowy osiedli mieszkaniowych i ich późniejszego funkcjonowania. Nasza kancelaria zapewni nadzór nad kwestiami prawnymi związanymi z realizacją przedsięwzięć budowlanych.

Umowy handlowe

Częste błędy na etapie przygotowania umów praktycznie uniemożliwiają ochronę praw na etapie postępowania sądowego. Polskie prawo – w zakresie swobody umów – umożliwia w szerokim zakresie dostosowanie regulacji do potrzeb indywidualnego kontraktu. Przedstaw nam swój cel, a pomożemy zabezpieczyć go w zapisach przygotowywanej umowy.

Prawo konsumenckie

Wciąż przybywa szereg nowych instytucji na poziomie prawa krajowego i unijnego w zakresie bezwzględnie wiążących uprawnień przyznanych konsumentom, które stały się konieczne do uwzględnienia w ramach dotychczasowego sposobu prowadzenia działalności. Wprowadzony system kontroli przedsiębiorców w zakresie ich wdrożenia ze strony organów państwowych wymusza weryfikację i okresową kontrolę stosowanych w firmie mechanizmów.

Ochrona wizerunku

W dobie szybkiego rozwoju internetu, technologii mobilnych i globalizacji zagadnienie ochrony wizerunku stało się wyjątkowo istotne. Zapytaj o swoje prawa.

Dla naszych Klientów oferujemy:
Zespół

Radców Prawnych kancelarii